വാഴക്കാ എരിശ്ശേരി

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ 1 വാഴക്കാ (പച്ചക്കായ)- 10 എണ്ണം 2 തേങ്ങാ ചിരവിയത് – ഒരു കപ്പ് 3 വെളുത്തുള്ളി- 5 എണ്ണം 4 ചുവന്നമുളക്- മൂന്ന്…