മാങ്ങയിട്ട അടിപൊളി മീൻ പീര വറ്റിച്ചത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ മത്തി -അര കിലോ പച്ച മാങ്ങ -2 എണ്ണം തേങ്ങ ചിരകിയത് -അര മുറി ഇഞ്ചി- 8 എണ്ണം വെളുത്തുള്ളി -8 കഷണം പച്ചമുളക്…