ഏത്തക്കാത്തൊലി- പയര്‍ തോരന്‍

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ 1 ഏത്തക്കാത്തൊലി – ആറ് ഏത്തക്കയുടേത് 2 വന്‍പയര്‍ – കാല്‍ക്കപ്പ് 3 തേങ്ങാ ചിരവിയത് – ഒരു കപ്പ് 4 പച്ചമുളക്- അഞ്ച്…