മസാല അരകല്ലില് അരച്ചെടുത്ത മീൻ പൊരിച്ചത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ മീൻ -5 ചുവന്ന മുളക്-14 മല്ലി – ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്- ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി- ഒരു വലിയ കഷണം വെളുത്തുള്ളി- 10 എണ്ണ…