നാടൻ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ടത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ നാടൻ നെല്ലിക്കാ-അര കിലോ വെളുത്തുള്ളി-മൂന്ന് കാന്താരി മുളക്-നൂറ് ഗ്രാം കായം-ഒരു കഷ്ണം ഉപ്പ് എണ്ണ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ചട്ടി അടുപ്പത്തു വെച്ച് എണ്ണ…