ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ-250 ഗ്രാം തേങ്ങ-ഒന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി-100ഗ്രാം വറ്റൽമുളക്-20 എണ്ണം വാളംപുളി-ചെറിയ കഷ്ണം എണ്ണ ഉപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1) ചെമ്മീൻ കഴുകി എടുക്കുക, എണ്ണയിൽ…