കേരള ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി

ആവശ്യമായവ ചെമ്പ് ചേന കാച്ചില് കപ്പ നേന്ത്രക്കായ(പച്ച) ഉപ്പ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1)ചേമ്പ് ചേന കാച്ചിൽ കപ്പ നേന്ത്രക്കായ എന്നിവ തൊലി കളയുക. വെള്ളമൊഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക.…