കഞ്ഞിയും അസ്ത്രവും

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ അസ്ത്രം ചേന- ഒരു കപ്പ് ചേമ്പ്- ഒരു കപ്പ് കാച്ചില്‍- ഒരു കപ്പ് കപ്പ- ഒരു കപ്പ് പച്ചക്കായ- ഒരു കപ്പ് മത്തങ്ങ- ഒരു…