പെട്ടന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന അച്ചാറുകൾ

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ കുക്കുമ്പർ ക്യാരറ്റ് കൈതച്ചക്ക നെല്ലിയ്ക്ക തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്തു വയ്ക്കുക. കുക്കുമ്പർ വൃത്തിയാക്കുക. എന്നിട്ട് നീളത്തിൽ ചെറുതായി അരിയുക.ഒരു ഗ്ലാസ്‌…