ഉരലിൽ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിപ്പൊടി

1.കപ്പി കുരു: 1Kg 2.ഉലുവ: 50 g 3.ജീരകം: 50 g തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1. കപ്പി കുരു ഉണക്കിയെടുത്ത്ഉരലിൽ ഇട്ട് ഇടിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക 2.…

ഉരലിൽ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിപ്പൊടി

1.കപ്പി കുരു: 1Kg 2.ഉലുവ: 50 g 3.ജീരകം: 50 g തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 1. കപ്പി കുരു ഉണക്കിയെടുത്ത്ഉരലിൽ ഇട്ട് ഇടിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക 2.…