നാടന്‍ ചെറുപയര്‍ പരിപ്പ് പായസം

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകള്‍ 1 ചെറുപയര്‍ പരിപ്പ്- ഒരു കിലോ 2 പച്ചരി- അര കിലോ 3 ചൗവ്വരി- കാല്‍ക്കപ്പ് 4 ശര്‍ക്കര- 4 വലിയ ഉണ്ട 5…