അവൽ ലഡ്ഡു

ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നെയ്യ് തേങ്ങ -ഒരെണ്ണം അവൽ -ഒരെണ്ണം ശർക്കര -അരക്കിലോ ഏലയ്ക്ക -ആവശ്യത്തിന് അണ്ടി പരിപ്പ് -ആവശ്യത്തിന് മുന്തിരി -ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ചട്ടിയിൽ നെയ്യൊഴിച്ച്…