അവൽ വിളയിച്ചത്

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

അവൽ -അരക്കിലോ
ശർക്കര- അരക്കിലോ
തേങ്ങ -ഒന്ന്
നെയ്യ്-നാല് ടീസ്പൂൺ
ചുക്കുപൊടി- ഒരു ടീസ്പൂൺ
ഏലക്ക-എട്ട് എണ്ണം
കടലപ്പരിപ്പ്-അമ്പത് ഗ്രാം
കശുവണ്ടി
മുന്തിരി

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക.

2) ചിരകിയ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക.

3) കടലപ്പരിപ്പ്, കശുവണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുക. ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി അരിച്ച് ഒഴിക്കുക. പാനി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ വറുത്തത് (2) ചേർക്കുക. കടലപ്പരിപ്പിന്റെ കൂട്ട് ചേർക്കുക. ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർക്കുക.ചുക്കുപൊടി ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ചട്ടി ഇറക്കിവയ്ക്കുക.അവൽ ചേർക്കുക. നന്നായി മിക്സ്‌ ചെയ്ത ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക.

ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

അവൽ -അരക്കിലോ
ശർക്കര- അരക്കിലോ
തേങ്ങ -ഒന്ന്
നെയ്യ്-നാല് ടീസ്പൂൺ
ചുക്കുപൊടി- ഒരു ടീസ്പൂൺ
ഏലക്ക-എട്ട് എണ്ണം
കടലപ്പരിപ്പ്-അമ്പത് ഗ്രാം
കശുവണ്ടി
മുന്തിരി

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1) ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക.

2) ചിരകിയ തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുക.

3) കടലപ്പരിപ്പ്, കശുവണ്ടി, മുന്തിരി എന്നിവ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കുക. ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി അരിച്ച് ഒഴിക്കുക. പാനി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ വറുത്തത് (2) ചേർക്കുക. കടലപ്പരിപ്പിന്റെ കൂട്ട് ചേർക്കുക. ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് ചേർക്കുക.ചുക്കുപൊടി ചേർക്കുക. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം ചട്ടി ഇറക്കിവയ്ക്കുക.അവൽ ചേർക്കുക. നന്നായി മിക്സ്‌ ചെയ്ത ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *