ഉരലിൽ ഇടിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാപ്പിപ്പൊടി

1.കപ്പി കുരു: 1Kg
2.ഉലുവ: 50 g
3.ജീരകം: 50 g

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം

1. കപ്പി കുരു ഉണക്കിയെടുത്ത്ഉരലിൽ ഇട്ട് ഇടിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക
2. ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വച്ച് ചൂടക്കിയ ശേഷം കാപ്പി കരു നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക
3. ജീരകവും,ഉലുവയും നന്നായി വറുത്തെടുക്കുക
4. ശേഷം ഉരലിൽ ഇട്ട് ഇടിച്ച് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക
നല്ല നാടൻ കാപ്പി പൊടി തയ്യാർ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *